REGULAMIN

kajakimikolajki.pl

Zapoznaj się z regulaminem

                Właściciele firmy kajakimikolajki.pl będą Państwu bardzo wdzięczni za zapoznanie się z regulaminem, którego przestrzeganie zapewni bezpieczeństwo i najwyższą jakości usług wszystkim gościom i klientom.

1
Definicje:
• Najemca - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność prawną, której właściciel wynajmuje sprzęt wodny na rzecz najemcy lub innych uczestników (działając z ich upoważnienia i w ich imieniu). Uznaje się, że najemca jest organizatorem spływu.
• Organizator spływu - należy przez to rozumieć osobę organizującą spływ kajakiem odpowiedzialną za właściwy przebieg i bezpieczeństwo spływu oraz jego uczestników.
• Regulamin - należy przez to rozumieć zasady i warunki wypożyczenia sprzętu wodnego.
• Spływ - rozumie się przez to formę aktywności ruchowej polegającą na przemieszczaniu się kajakiem po rzece lub jeziorze.
• Sprzęt wodny - należy przez to rozumieć kajaki, w tym akcesoria dodatkowe takie jak: wiosła, kamizelki asekuracyjne, poduszki podwójne, worki wodoodporne.
• Uczestnik- należy przez to rozumieć osobę biorącą udział w spływie, z wykorzystaniem sprzętu wodnego właściciela, którego organizatorem jest najemca.
• Usługi - należy przez to rozumieć Wypożyczenie tj. oddanie przez właściciela dla najemcy do korzystania sprzętu wodnego na zasadach i warunkach określonych w regulaminie.
• Właściciel - należy przez to rozumieć: Pokoje Gościnne Kormoran Jadwiga Nietupska ul. Czapla 10, 11-730 Mikołajki, NIP: 8451077411.
• Wypożyczenie - należy przez to rozumieć oddanie przez właściciela dla najemcy do korzystania sprzętu wodnego na zasadach i warunkach określonych w regulaminie.
2
Warunki wypożyczenia sprzętu wodnego:
• Wypożyczenie sprzętu wodnego jest dobrowolne i odbywa się na własne ryzyko.
• Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w spływie wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
• Bezwzględnie zakazane jest spożywanie przez uczestników alkoholu lub innych środków odurzających przed i w trakcie trwania spływu.
• Uczestnicy muszą stosować się do instrukcji przekazanej przez właściciela przed rozpoczęciem spływu.
• Uczestnicy muszą przybyć na miejsce zbiórki co najmniej 10 minut przed czasem, w przeciwnym razie spływ może odbyć się bez ich udziału.
3
Warunki rezerwacji:
• Warunkiem dostępności i wypożyczenia sprzętu jest wcześniejsza rezerwacja.
• Rezerwacje sprzętu wodnego przyjmowane są przez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie internetowej właściciela oraz telefonicznie.
• Zmiana daty lub anulacja rezerwacji jest możliwa najpóźniej 48 godzin przed planowanym terminem skorzystania z usług.
4
Warunki płatności:
• Płatność za wypożyczenie sprzętu wodnego jest dokonywana gotówką lub przelewem bankowym co najmniej jeden dzień przed rozpoczęciem korzystania z usług.
• W przypadku rezygnacji z wypożyczenia mniej niż 48 godzin przed rozpoczęciem korzystania z usług koszty poniesione przez najemcę nie podlegają zwrotowi.
5
Obowiązki uczestników:
• Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania środowiska naturalnego, w szczególności zakazuje się zanieczyszczania jezior, rzeki i brzegów, zrywania roślinności, hałasowania i krzywdzenia zwierząt.
• Uczestnicy są zobowiązani do noszenia kamizelek asekuracyjnych podczas trwania spływu.
• Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji przekazanej przez właściciela.
• Uczestnicy są odpowiedzialni za wszelkie straty, szkody i uszkodzenia wyrządzone sprzętowi wodnemu lub innym uczestnikom spływu i podlegają odpowiedzialnośc finansowej.
• Uczestnicy spływu są odpowiedzialni za sprzęt wodny od momentu wypożyczenia do czasu przekazania go właścicielowi po spływie.
• W przypadku stwierdzenia strat, szkód lub uszkodzeń na sprzęcie wodnym przed rozpoczęciem korzystania z usług, uczestnicy zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia właściciela.
• Za straty, szkody i uszkodzenia wyrządzone na sprzęcie wodnym przez uczestników lub osoby trzecie pobierana jest rekompensata na rzecz właściciela w wysokości:
- Uszkodzenie, zgubienie wiosła - od 80 do 140 zł.
- Uszkodzenie nietrwałe kajaka - od 200 do 1000 zł.
- Uszkodzenie trwałe kajaka - 2000 zł.
- Uszkodzenie lub zgubienie kamizelki asekuracyjnej, poduszki - od 50 do 100 zł.
- Uszkodzenie lub zgubienie worka wodoszczelnego, pokrowca na telefon - od 10 do 50 zł.
• O stopniu strat, szkód lub uszkodzeń na sprzęcie wodnym przesądza właściciel, który ustala ostateczną wysokość rekompensaty.
• W przypadku wynajmu długoterminowego pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości ustalonej przez właściciela.
6
Odpowiedzialność właściciela:
• Przed rozpoczęciem spływu uczestnicy otrzymają krótkie instruktaże zasad bezpieczeństwa oraz obsługi sprzętu wodnego.
• Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom przez siły wyższe lub inne osoby uczestniczące w spływie.
• Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty, kradzieże lub uszkodzenia osobistego sprzętu uczestników, w tym telefonów, aparatów fotograficznych itp.
• Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w samochodzie właściciela, kajakach oraz na trasie spływu.
• Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników spływu na osobach trzecich oraz na sprzęcie należącym do firm lub osób trzecich.
• Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, jakie mogą się zdarzyć w trakcie spływu.
• Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany trasy spływu lub odwołania spływu w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych okoliczności.
• Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego środka transportu uczestnika pozostawionego na parkingu właściciela (parking jest niestrzeżony).
7
Postanowienia końcowe:
• Uczestnicy naruszający regulamin oraz wskazane zasady bezpieczeństwa mogą być wykluczeni z udziału w spływie w każdym momencie bez prawa najemcy do zwrotu kosztów.
• Uczestnicy spływu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z wypożyczeniem sprzętu wodnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
• Uczestnicy spływu wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych.
• W sprawach nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
• Regulamin obowiązuje od momentu potwierdzenia rezerwacji uczestnika w spływie kajakowym do czasu opuszczenia samochodu właściciela lub parkingu po zakończonym spływie.
• Korzystając z naszych usług akceptujesz powyższy regulamin.

Czas na Twójniezapomnianybezpiecznywakacyjnyurokliwyspływ!

Zarezerwuj już dziś i zobacz Mazury z perspektywy kajaka.

Zainspiruj się i skorzystaj z naszych usług.

Image

Kajaki Mikołajki

Telefon

+48 664 596 820

Willa Kormoran

Telefon

+48 573 230 647

Social media

Znajdź nas

Znajdź nas